Home | Sources | E-Mail Us | Map | Glossary

  

  

The

TAKEDA GENERALS

 

 


THE TWENTY FOUR GENERALS


Akiyama Hôki no Kami Nobutomo  k.1575

Amari Bizen no kami Torayasu  k.1548

Anayama Genba no kami Nobukimi  k.1582 ds (Shingen's son-in-law)

Baba Mino no kami Nobufusa  k.1575 n  (Also known as Baba Nobuharu)

Hara Hayato no suke Masatane  k.1575 n (Hara Toratane's son)

Hara Mino no kami Toratane  d.1564 (died of wounds suffered at Warikadake Castle)

Ichijô Uemondayû Nobutatsu  e.1582 (Shingen's brother)

Itagaki Suruga no kami Nobutaka  k.1548

Kosaka Danjô Masanobu  d.1578

Naitô Shuri no suke Masatoyo  k.1575 n

Obata Bungo no kami Masamori  d.1582 (Obata Toramori's son)

Obata Yamashiro no kami Toramori  d.1561

Obu Hyô Bushô Yû Toramasa  e.1565

Oyamada Sahyô no jô Nobushige  e.1582 ds

Saigusa Kageyuzaemon no jô Moritomo  k.1575 n

Sanada Gentazaemon no jô Nobutsuna  k.1575 n (Son of Sanda Yukitaka)

Sanada Danjô no jô Yukitaka  d.1574  (Also known as Sanada Ittokusai)

Tada Awaji no kami Mitsuyori  d.1563

Takeda Gyô bushô yû Nobukado  e.1582 (Shingen's brother)

Takeda Sama no suke Nobushige  k.1561 kw (Shingen's brother)

Tsuchiya Uemon no jô Masatsugu  k.1575 n

Yamagata Saburô Byoue no jô Masakage  k.1575 n (Obu Toramasa's younger brother)

Yamamoto Kansuke Haruyuki  k.1561 kw

Yokota Bitchû no kami Takatoshi k.1550

 


OTHER GENERALS


Anayama Izu no kami Nobutomo  d.1560

Aoyagi Yorinaga  d.1587

Asari Uman no suke Nobutane  k.1569

Atobe Ôi no suke Katsusuke  e.1582

Atobe Uemon no jô Shigemasa  k.1575 n

Baba Masafusa k.1582 (Baba Nobufusa's son)

Baba Nobuyori (Baba Nobufusa's younger brother and eventual heir)

Hajikano Masatsugu  k.1575

Hajikano Gengorô Tadatsugu  k.1561 kw

Imafuku Zenkurô

Imafuku Masakazu  e.1582

Katanuma Nobumoto  e.1560 (Shingen's cousin)

Katsurayama Nobuchika s.1582 (Shingen's son)

Kiso Yoshimasa d. 1595 (Shingen's son-in-law) ds

Komiyama Tango no kami Masatomo  k.1572 (killed at Futamata)

Kosaka Masazumi d.1575 n

Kosaka Gengoro  k.1582 (Kosaka Masanobu's son and heir)

Mochizuki Nobutomo k.1575 (Shingen's nephew)

Morozumi Bungo no Kami Masakiyo  k.1561 kw (Shingen's great-uncle)

Obata Nobusada  1540-1592

Ôi Yukiyori  ds

Ôi Yukiyoshi  ds

Oyamada Bitchû no kami Masatatsu  k.1552 (Father of Oyamada Masayuki and Masasada.)

Oyamada Dewa no kami Nobunari  d.1552 (Father of Oyamada Nobushige)

Oyamada Bitchû no kami Masayuki  k.1582

Oyamada Masasada  k.1582

Sanada Masateru  k.1575 n (Son of Sanada Yukitaka)

Sanada Masayuki  d.1608 (Son of Sanada Yukitaka)

Shimojo Nobuuji Izu no kami ds

Sone Shimotsuke no kami Masayo

Takeda Katsuyori s.1582 (Shingen's son and successor)

Takeda Nobutoyo k.1582 (Takeda Nobushige's son)

Takeda Nobuzane k.1575 n (Shingen's brother)

Takeda Yoshinobu s.1567 (Shingen's son)

Yokota Yasukage  k.1575 n

  d=died, e=executed, k=Killed, s=suicide, kw=killed at 4th Kawanakajima, n=killed at Nagashino, ds=deserted in 1582

 

Ref: Takeda Shingen Rekishi Gunzô Shirizu 5, Gakken 1988